Psykomotorisk Faglighed

Psykomotorik og afspændingspædagogik er en 3,5-årig sundhedsfaglig professionsbachelor, hvor der kombineres viden fra natur- og sundhedsvidenskaberne, samfundsvidenskab og psykologiske fagområder.  


Psykomotorikkens område har fokus på integrationen af krop, psyke, erkendelse og handling


Kroppens signaler er afgørende for at være og forstå sig selv og mærke sine grænser. Det handler om at aktive reressourcer og evner til selvregulering f.eks. beroligelse af nervesystemet ved stresstilstande. 


Gennem individuelle eller gruppeforløb udvikles kropslige, personlige og sociale kompetencer såsom kropsbevidsthed, empati, kommunikation, fleksibilitet og kreativitet og der opnås derved en indsigt i sig selv og redskaber til bedre at navigere i livet. De praktiske øvelser har afsæt i videnskabelige teorier og metoder.


Som Psykomotorisk terapeut står jeg på et fundament af psykologi, anatomi og fysiologi sammen med en grundopfattelse af, at krop og psyke hænger sammen, og at de gensidigt påvirker hinanden.

Berit Svart

Viden og forskning


I mit speciale med stressbehandling inspirerer og influererer særligt Bo Netterstrøms stressforskning  på en stor del af det, jeg beskæftiger mig med. Jeg vil især fremhæve flerstrengede stressindsatser som samtaler og  kropsbevidsthedstræning, der viser dokumenteret effekt ift. stressreduktion og tilbagevendelse til arbejde.


Desuden er jeg optaget af Kerstin Mobergs forskning omkring aktivering af kroppens ro-hvile system. Her fokuseres der på  afspænding og berøring, som middel til at regulere nervesystemet og mindske stress.


Sidst, men ikke mindst er jeg optaget af den nyeste Positive Psykologi og Flow-forskning med særligt fokus på, hvad det enkelte menneske selv kan gøre for at trives bedre. Særligt i en tid hvor vi lever med kronisk tidsknaphed og krav om tilgængelighed og udvikling.


Min bachelor-opgave omhandlede psykomotorisk behandling af stress. Desuden har jeg gennem en periode samarbejdet med Ålborg Universitet ift. at undersøge effekten af psykomotoriske indsatser herunder stressreduktion til klient og gruppeforløb i et pilotprojekt. 


Senest har jeg opdateret min viden og behandling af stress gennem kurser hos Stresscenter Kalmia og hos ViNatur. Altsammen indsatser, der ifølge Bo Netterstrøms forskning har en gavnlig effekt.

Om Psykomotoriske Forløb


Som psykomotoriske terapeut har jeg mennesket i centrum, og fokus på de ressourcer, der er til rådighed hos det enkelte menneske.


Jeg arbejder helhedsorienteret på at styrke kroppen og kropsbevidstheden, højne trivslen og understøtte den gode udvikling hos klienter, hold- og oplægsdetagere (herefter kaldet klienten).


Psykomotorisk behandling

Behandlingen starter med en samtale omkring dig og hvad et psykomotorisk behandlingsforløb kan tilbyde dig. Herefter behandler jeg kroppen på briks gennem en blid massageform, der stimulerer dit parasymptatiske nervesystem også kaldet ro-hvile systemet. Jeg stiller ofte lidt afklarende spørgsmål undervejs for understøtte effekten af behandlingen og for at stimulere din kropsbevidsthed. Du har løst og eller elastisk siddende tøj på som en naturlig grænse mellem behandler og klient.


Sammen undersøger vi sammenhængen mellem dine fysiske og psykiske spændingsmønstre gennem metoden kropsbevidsthed. Herigennem får du nye handlemuligheder til at forebygge eller afhjælpe stresstilstande,  og andre psykiske og fysiske symptomer.


Du får instruktion i mentale og kropslige øvelser, som er tilpasset dig samt guidning til hvordan du med fordel kan overføre dem til din hverdag med mulighed for bedre fysisk, psykisk og social trivsel.


Hvad kan psykomotorisk tilgang generelt?

Som psykomotorisk terapeut arbejder jeg sammen med klienten på at øge kropsbevidstheden ved at give fokus til at trivselen hænger sammen med hvordan vi har det i kroppen, sindet og socialt. Sammenspillet mellem disse elementer og hvordan de påvirker hinanden kan give et redskab til at blive bedre til at tage hånd om sig selv. Den psykomotoriske tilgang hjælper dig, så du blandt andet bliver bedre til at lytte til, tolke og mestre dine kropssignaler, omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger og være bevidst om egne grænser og muligheder.


Psykomotorisk terapi er derfor en oplagt og meget effektfuld behandlingsform til forskellige stressreaktioner, angstlidelser, depression, smerteproblematikker og søvnbesvær. Ligesom den med fordel kan kombineres med psykolog indsats. Ofte vil en kropslig tilgang være godt før eller samtidig med psykologindsats. Særligt hvis nervesystemet er meget overbelastet og kroppen har brug for at finde ro og genopbygge tilliden til at lytte til kroppens signaler, som oftest har været overhørt meget længe ved stressbelastninger


Så helt konkret:

Hvis du oplever tegn på stress og lignende belastningsreaktioner, kan det psykomotoriske forløb hjælpe dig tilbage på ret køl gennem samtale, manuelbehandling og øvelser, der fremmer ro og afstresning. Dette støtter din håndtering af stresstilstanden – både her og nu og på længere sigt.


Også gruppeforløb er givtige,  da der her opnås fordelen af fællesskabet og at man ikke er alene med sine udfordringer. Derudover er der særligt fokus på praksis kropsbevidsthedsøvelser og teknikker, som man kan tage med hjem. Gennem tiden har mine gruppeforløb kombineret med individuel behandling eller stressvejleding vist sig særligt hjælpsomme ift. stressreduktion og tilbagevendelse til arbejde.


Hvis du lider af angst, for eksempel social angst, panik angst, OCD eller generaliseret angst, kan psykomotorisk terapi ved hjælp af kombinationen af en kropslig og kognitiv behandling og samtale medvirke til at dine angstsymptomer mindskes, din mestring øges, og at det bliver muligt for dig for eksempel at gå på arbejde eller være social igen. 


Hvis du oplever smerteproblematikker f.eks. spændingshovedpine, muskel- og ledsmerter eller længerevarende smertetilstande, kan psykomotroriske forløb tilbyde en behandling kombineret af terapeutisk samtale, smerteforståelse og -håndtering samt beroligelse af

den kropslige og mentale stressrespons, som smerte forårsager. Herigennem får du hjælp til at håndtere selve smerten samt de udfordringer, som særligt længerevarende smerteproblematikker ofte forårsager.


Hvis du har reaktioner på traumer, kan psykomotorisk behandling hjælpe via terapeutisk samtale, manuel behandling og psykoedukation. Hjælpe kroppen med at vænne sig til igen at være i en ro-/hvile-tilstand, lære at genkende signalerne og arbejde hen imod selv at kunne komme tilbage til en almindelig sund vekselvirkning mellem aktivitet og hvile i kroppen. Udover min psykomotoriske baggrund har jeg efteruddannelse i traumeregulering.


Ved rekonvalescens, for eksempel efter endt kræftforløb eller operation, kan psykomotorisk forløb understøtte den rehabiliterende proces og tilbagevenden til arbejde, idet der arbejdes med både kropslige og mentale understøttende metoder herunder at blive ven med kroppen igen, som særligt berøring og nærvær kan bidrage med. Derudover kan kropsbevidsthed kan hjælpe til en bedre mestring af den nye situation.


Ved forebyggelse og afhjælpning af Stress på arbejdspladsen. Her kan den psykomotoriske indsats i kombination med min mange årige erfaring inden for netop dette speciale hjælpe til at medarbejdere og ledere får større indsigt i stress samt at få håndgribelige mestringsstrategier til at håndtere stress og dermed mulighed for at opnå større arbejdsglæde og trivsel og dermed mindske sygefravær og langtidssygemeldinger.


Fag - Psykomotorik Uddannelsen

1. De sundhedsvidenskabelige fag

 • Psykomotorisk behandling
 • Psykomotorisk undervisning
 • Psykomotorisk fysisk træning
 • Bevægelsesudvikling
 • Psykomotorisk specialisering
 • Sygdomslære
 • Psykiatrisk sygdomslære
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Entreprenørskab, organisation og ledelse

2. De naturvidenskabelige fag

 • Anatomi
 • Fysiologi

3. De humanistiske fag

 • Psykologi
 • Pædagogik

4. De samfundsvidenskabelige fag

 • Samfundsfag
 • Videnskabsteori